نام زیرپورتال : بوشهر
اخبار

1397/9/13 سه‌شنبه

جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر

این جلسه روزچهارشنبه مورخه 1397/09/07در سالن جلسات ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای بیات مدیرکل اموراقتصادی و دارایی ورییس شوراضمن تبریک اعیاد گذشته و تشکر از همکاران به بررسی مسائل و مشکلات دستگاههای مربوطه پرداختند .وبه وظایف مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیر مجموعه ها درشزایط حساس اقتصادی وانجام این مهم درراستای سیاستهای وزیر اقتصاد اشاره نمودند وبرایجاد انگیزه برای همکاران و تسریع و تسهیل مسائل مربوطه به ارباب رجوع تاکید نمودند در ادامه آقایان بازیار ناظر گمرکات استان زراعتگر دبیر کمسیون هماهنگی بانکهای استان ارایه گزارش نمودند

این جلسه روزچهارشنبه مورخه 1397/09/07در سالن جلسات ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای بیات مدیرکل اموراقتصادی و دارایی ورییس شوراضمن تبریک اعیاد گذشته و تشکر از همکاران به بررسی مسائل و مشکلات دستگاههای مربوطه پرداختند .وبه وظایف مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیر مجموعه ها درشزایط حساس اقتصادی وانجام این مهم درراستای سیاستهای وزیر اقتصاد اشاره نمودند وبرایجاد انگیزه برای همکاران و تسریع و تسهیل مسائل مربوطه به ارباب
رجوع تاکید نمودند در ادامه آقایان بازیار ناظر گمرکات استان زراعتگر دبیر کمسیون هماهنگی بانکهای استان ارایه گزارش نمودند در پایان مصوبات جلسه را چنین عنوان نمودند:
- کلیه پرسنل جهت برخورد مناسب با ارباب رجوع و تلاش در تسزیع و تسهیل امور یاداوری گردد

- جلسه آتی شورای هماهنگی با حضور رییس مجمع نمایندگان و یا یکی از اعضاء محترم نمایندگان مردم شریف استان  در مجلس شورای اسلامی تشکیل گردد

- مشکلات و در خواست کلیه دستگاهها به صورت مکتوب به رییس شورا ارسال گردد

- پیگیری اخذ تسهیلات مناسب با سود کم  برای کارمندان دستگاههای عضو

- مقررگردید بند5مصوبه قبلی مجددا توسط کمیسیون هماهنگی بانکها پیگیری گردد

- جلسه ای در مورخه 1397/09/012در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده بین گمرک و امورمالیاتی با حضور ذیحسابان و نماینده خزانه استان تشکیل ودراین خصوص تعیین تکلیف گردد

 

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^